Wij zijn ThaNet

ThaNet is opgericht om de zorg voor mensen met een euthanasieverzoek of persisterende doodswens te verbeteren. Op deze pagina lees je wie we zijn, wat onze doelen zijn en met wie we graag samenwerken. 

Bestuur

Robert Meijburg
Verpleegkundig specialist
Elmer Kloppenburg
Ervaringsdeskundige
Jeroen
Ervaringsdeskundig nabestaande
Mascha Mos
Psychiater
Heleen Weber
Ervaringsdeskundig nabestaande
Sisco van Veen
Vicevoorzitter ThaNet
Radboud Marijnissen
Voorzitter ThaNet
Koos de Boed
Ervaringsdeskundige suïcidaliteit
Rosalie Pronk
Ethicus en onderzoeker
Erica ten Have
Projectondersteuner ThaNet

Dit zijn onze netwerkpartners

Betere zorg vraagt om goede afstemming. ThaNet kan het zeker niet alleen en overlegt daarom met verschillende organisaties. 

Expertisecentrum Euthanasie begeleidt artsen bij euthanasietrajecten van hun patiënten en verleent zorg aan patiënten die bij hun eigen behandelaar niet terecht kunnen voor euthanasie of hulp bij zelfdoding, maar die wel aan de zorgvuldigheidseisen voldoen. Expertisecentrum Euthanasie deelt de deskundigheid die de afgelopen jaren op het gebied van euthanasiezorg is opgebouwd met de beroepsgroep. Artsen kunnen bij Expertisecentrum Euthanasie terecht voor advies, begeleiding van euthanasietrajecten en (na)scholing. Daarnaast behandelt Expertisecentrum Euthanasie euthanasieverzoeken van patiënten die niet door hun eigen arts geholpen kunnen of willen worden. Er wordt onderzocht of aan de zorgvuldigheidseisen wordt voldaan, en zo ja, dan kan een patiënt (ook met complexe verzoeken) hier geholpen worden.

Het ledenplatform euthanasie en psychiatrie stelt zich ten doel kennis en ervaring met betrekking tot euthanasieverzoeken van mensen met een psychiatrische aandoening te delen en te bevorderen.

De afdeling Geneesheer-directeuren van de NVvP zet zich actief in om de rol en positie van de geneesheer-directeur binnen de GGZ verder te verduidelijken.

De NVVE zet zich in voor keuzevrijheid aan het einde van het leven.

Zij geeft voorlichting over het zelfgekozen levenseinde, verstrekt wilsverklaringen, adviseert en ondersteunt haar leden en strijdt voor nog meer keuzevrijheid en regie rondom het levenseinde.

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. Haar missie is een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door suïcide. Dit probeert zij te doen door het wegnemen van het taboe op spreken over suïcide. Ook kunnen mensen 24/7 een beroep doen op haar telefoonlijn, online therapie, online coaching en zelfhulpcursus.

Via het Supranet-programma proberen ze middels suïcidepreventie-actienetwerken de zorg te verbeteren. Daarnaast coördineren ze de Landelijke Agenda Suïcidepreventie en hebben ze een grote onderzoeksafdeling. 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt aan een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Dat doet het door zich in te zetten voor goede, betaalbare, duurzame zorg en ondersteuning. Ook stimuleert het een gezonde levensstijl, voldoende beweging en goede voeding.

Het ministerie biedt Nederland goede (top)sportvoorzieningen. Hiervoor werkt het samen met vele partners, zoals de zorgsector, gemeenten, sportorganisaties, het bedrijfsleven, wetenschappers en burgers.

De Nederlandse GGZ is de branchevereniging voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Zij richt zich op belangenbehartiging, samenwerken, kennis delen en innovaties. Voor leden biedt zij een platform om van elkaar te leren, te vernieuwen en samen te verbeteren.

Samen met GGZ-aanbieders en partners binnen en buiten de GGZ-sector werkt zij aan de best mogelijke geestelijke gezondheidszorg.

MIND is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie die zich sterk maakt voor een psychisch gezonder Nederland en een stem geeft aan alle mensen met (beginnende) psychische klachten en hun naasten. Ze zetten zich in voor betere behandeling en ondersteuning van mensen met psychische klachten en voor meer begrip en respect in de samenleving.

Ze zijn er ook voor iedereen die zelf of in zijn omgeving te maken heeft met psychische klachten. Tenslotte bieden ze online en telefonisch informatie, advies en ondersteuning.

SUPRANET GGZ staat voor het Suïcide Preventie Actienetwerk in de GGZ. De ambitie van de ggz-instellingen die deelnemen aan SUPRANET GGZ is optimale kwaliteit van diagnostiek, begeleiding en behandeling voor elke patiënt met suïcidaliteit. Samen met collega’s en naasten. En hulpverleners die zich gesteund, bekwaam, niet onmachtig en goed opgevangen voelen. Binnen SUPRANET GGZ werken de deelnemende instellingen samen om de kwaliteit van zorg te verbeteren en suïcides te verlagen.

Stichting KEA wil kennis over, begrip voor en de mogelijkheid van euthanasie bij psychische aandoeningen vergroten. Daarnaast wil de stichting belangenbehartiger zijn voor en ondersteuning bieden aan mensen met een psychische aandoening en een euthanasieverzoek, en aan hun naasten.

Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!